បងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពហើយប្អូនប្រុស!!! នេះមកពីគ្រួសារយើងក្រីក្រ ទើបគេមិនអោយតម្លៃនៃជីវិតប្អូន (មន្ទីពេទ្យព្រះកេតុមាលា គួតែប្រែដាក់ថា ប្រមូលកេរណ៍ទុកសំរាប់ពួកវា វិញទៅ) ពេទ្យកងទ័ពស្អី!!! ឈ្មោះពេទ្យក្រសួងការពារជាតិស្អី $$$

230

បងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពហើយប្អូនប្រុស! នេះមកពីគ្រួសារយើងក្រីក្រ ទើបគេមិនអោយតម្លៃនៃជីវិតប្អូន😠 (មន្ទីពេទ្យ ព្រះកេតុមាលា គួតែប្រែដាក់ថា ប្រមូលកេរណ៍ទុកសំរាប់ពួកវា វិញទៅ) 😠 ពេទ្យកងទ័ពស្អី! 😠 ឈ្មោះពេទ្យក្រសួងការពារជាតិស្អី$$$ 😠 លុយគ្រប់សិនទើបបានវះកាត់ទើបមើល ដល់ចែកគ្នាមិនត្រូវមិនមើលអ្នកជំងឺដែរ 😠 អាងថាពេទ្យកងទ័ព😠 ចុះប្អូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់នេះ មិនមែនកងទ័ពទេ? មិនមែនការពារជាតិការពារព្រំដែនទេអី? 😡😠 ធ្វើទ័ពតាំងពីជីតា រហូតដល់ចៅម្នាក់ណាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រាប់រំសេវដែរ ហើយសុទ្ធតែជាទ័ពដែលមិនរុញរា ចុះម្តេចបានមិនជួយសង្គោះប្អូនខ្ញុំផង! 😠ទ័ពព្រំដែនស្នេហាទឹកដី ស្នេហាជាតិ (ចំណែកជាតិវិញស្នេហាតែលុយ ស្នេហាតែដុល្លាចង់អាណាមេចៗទៅ😠)…។ សូមប្អូនទៅអោយបានសុខ 🙏 ជាតិក្រោយសូមអោយអាយុវែង 🙏🙏🙏 ៕
SHARE